Тел: +998-90) 997-15-26
Email: info@mediator.uz
Иш вақти: 09:00 - 18:00

«Қонунчилик муаммолари ахборотномаси» 2021 йил 2-сон

«Қонунчилик муаммолари ахборотномаси» 2021 йил 2-сон
  • 16-ноя-2022, 17:40
  • nazarbek
  • 232
  • 0


Юклаб олиш

Миллий парламентимиз тарацциёт йулидан дадил одимламоцда
Танзила НАРБАЕВА


Узбекистон ва ногиронлар хуцуцлари туFрисидаги конвенци
Акмал САИДОВ


Конституциявий одил судловни ривожлантиришнинг янги босцичи
Аскар FАФУРОВ


Конун ижодкорлигининг такомиллаштириш босцичлари: эришилган натижалар ва истицболдаги вазифалар
Мухтабар ХУСАНОВА


Сиёсий иштирок тушунчаси ва мохияти
Фозилжон ОТАХОНОВ, Fолибжон МАХАММАДЖАНОВ


Узбекистон Республикаси парламентининг ривожланиш босцичлари
Абдухалим ЖАМИЛОВ


Адвокатура институтига узини узи бошцариш принципларини жорий этиш
Валишер ДАВЛЯТОВ


Узбекистонда мехнат миграциясини тартибга солишнинг узига хос хусусиятлари
Саидахмад ИШАНХОДЖАЕВ


Хуцуций мониторинг ким томонидан ва цай тартибда амалга оширилади?
Рустамбек САЙИДОВ


Ички ишлар органларида стратегик ва оператив бошцарув
Аъзам ЭРАЛИЕВ


Узганинг пул маблаглародан фойдаланганлик учун жавобгарлик тушунчаси ва мазмуни
Паризод ЗАКИРОВА, Шоира ЭРМЕТОВА


Функции судебной власти
Фарруха МУХИТДИНОВА


Концепция модели актуального сечения социально-политических процессов
Хайрулла РУЗМЕТОВ


О приоритетных направлениях развития трудового законодательства
Гулноза САТТАРОВА


Законодательная практика противодействия нелегальной лоббистской деятельности в зарубежных странах
Бахром САБИРОВ


Crimes against the person in the Avesta
Murod TURGUNOV


Improvement of the concepts of sovereignty and its current state in the field of law
Amirbek KENJAYEV